Videos Đọc Hiểu Pāḷi 14: Bất Biến Từ: Liên Từ, Thán Từ, Nghi Vấn Từ; Luật Hài Âm (sandhi)

Videos ĐỌC HIỂU PĀḶI 14: BẤT BIẾN TỪ: LIÊN TỪ, THÁN TỪ, NGHI VẤN TỪ; LUẬT HÀI ÂM (SANDHI)

 

 

BỘ VIDEOS ĐỌC HIỂU PALI – TỲ KHƯU THIỆN HẢO (VĀYĀMA BHIKKHU)