Videos Đọc Hiểu Pāḷi 19: Kinh Chuyển Pháp Luân (3): 3 Luân, 12 Trạng Thái & Phần Kết Thúc Bài Kinh

Videos ĐỌC HIỂU PĀḶI 19: KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN (3): 3 LUÂN, 12 TRẠNG THÁI & PHẦN KẾT THÚC BÀI KINH

 

 

BỘ VIDEOS ĐỌC HIỂU PALI – TỲ KHƯU THIỆN HẢO (VĀYĀMA BHIKKHU)