Videos Đọc Hiểu Pāḷi 2: Bảng Chữ Cái Pāḷi, Cách Đọc Pāḷi, Cấu Trúc Câu Pāḷi & Danh Từ Loại

Videos ĐỌC HIỂU PĀḶI 2: BẢNG CHỮ CÁI PĀḶI, CÁCH ĐỌC PĀḶI, CẤU TRÚC CÂU PĀḶI & DANH TỪ LOẠI

 

 

BỘ VIDEOS ĐỌC HIỂU PALI – TỲ KHƯU THIỆN HẢO (VĀYĀMA BHIKKHU)