Videos Đọc Hiểu Pāḷi 8: Động Từ: Hiện Tại, Bất Định Khứ, Tương Lai, Mệnh Lệnh & Khả Năng

Videos ĐỌC HIỂU PĀḶI 8: ĐỘNG TỪ: HIỆN TẠI, BẤT ĐỊNH KHỨ, TƯƠNG LAI, MỆNH LỆNH & KHẢ NĂNG

 

 

BỘ VIDEOS ĐỌC HIỂU PALI – TỲ KHƯU THIỆN HẢO (VĀYĀMA BHIKKHU)