Videos 20. Vị Quan Trông Coi Kho Thóc Gạo Của Đức Vua Giữ Gìn Giới

Videos [Ngũ Giới Là Thường Giới Của Mọi Người] 20. Vị Quan Trông Coi Kho Thóc Gạo Của Đức Vua Giữ Gìn Giới

 

Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-PJib1T7t2A&

Link toàn bộ Playlist cuốn sách: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQac44oRjtcWTI1uRdPyxGR8GgTkmMsCx

Link kênh videos trên Youtube: https://youtube.com/c/THERAVADAVN