Videos [pháp Hạnh Ba-la-mật] 08. Phần 2: Tích Đức Bồ Tát Tiền Kiếp Và Đức Phật Gitama – Tỳ Khưu Hộ Pháp

Videos [Pháp Hạnh Ba-La-Mật] 08. Phần 2: Tích Đức Bồ Tát Tiền Kiếp Và Đức Phật Gitama – Tỳ Khưu Hộ Pháp

Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2wymCUsum3A&

Link toàn bộ Playlist cuốn sách: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQac44oRjtcWTI1uRdPyxGR8GgTkmMsCx

Link kênh videos trên Youtube: https://youtube.com/c/THERAVADAVN