Videos [pháp Hạnh Ba-la-mật] 18. Pháp Hạnh Giữ Giới Ba-la-mật Có 3 Bậc – Tỳ Khưu Hộ Pháp

Videos [Pháp Hạnh Ba-La-Mật] 18. Pháp Hạnh Giữ Giới Ba-La-Mật Có 3 Bậc – Tỳ Khưu Hộ Pháp

 

Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=bL_snWoAI0A&

Link toàn bộ Playlist cuốn sách: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQac44oRjtcWTI1uRdPyxGR8GgTkmMsCx

Link kênh videos trên Youtube: https://youtube.com/c/THERAVADAVN