Videos: Rise Of Dhamma And The Role Of Its Great Son S. N. Goenka – English

Rise of Dhamma and the role of its great son S. N. Goenka – English

50 Năm Vàng Của Vipassana Khi Được Giảng Dạy Của Thiền Sư S.N Goenka

Vipassana có nghĩa là “nhìn mọi thứ như chính chúng là”, cụ thể là “thực tại của chính nó” là một trong những kỹ thuật thiền cổ xưa nhất của Ấn Độ. Nó đã được Đức Phật Gotama tái khám phá 2.500 năm trước.

Trong khi phương pháp thiền này bị đánh mất tại Ấn Độ, nó được bảo tồn tại Myanmar từ nhiều thế hệ của Các vị Thầy tận tâm bảo trì, từ thế hệ này sang thế hệ khác, trải qua hơn 2000 năm, dòng truyền trao tận tụy này (bởi các vị Thầy) đã chuyển trao phương pháp thiền định trong hình thức thuần túy nguyên thủy của nó.

Theo truyền thống tốt đẹp này, ông S. N. Goenka, một doanh nhân thành đạt gốc Ấn Độ từ Myanmar, đã học kỹ thuật này dưới sự hướng dẫn của người thầy của mình là Ngài Sayagyi U Ba Khin. Bắt đầu từ năm 1969, ông Goenka bắt đầu tổ chức các khóa thiền Vipassana, với tư cách là đại diện của Sayagyi, truyền bá phương pháp thiền này ở Ấn Độ và khắp thế giới. Hiện tại, có hơn 200 Trung tâm Thiền Vipassana và các khóa thiền cũng được tổ chức tại hơn 135 cơ sở ngoài trung tâm tại hơn 100 quốc gia.

Bộ phim tài liệu “Rise of Dhamma and the role of its great son S. N. Goenka” này cố gắng ghi lại hành trình của Vipassana từ thời cổ đại và vai trò của ông S. N. Goenka trong sự lan truyền của Vipassana trong thời gian gần đây.

Golden 50 Years of Vipassana as taught by S.N. Goenka

Vipassana which means ‘to see things as they are’, particularly, ‘one’s own reality’, is one of India’s most ancient meditation techniques. It was re-discovered 2500 years ago by Gotama the Buddha.

While the technique was lost in India, it was preserved in its pristine purity in Myanmar through the teacher-disciple tradition.

In this august tradition, Mr. S. N. Goenka, a successful businessman of Indian origin from Myanmar, learnt this technique under the guidance of his teacher Sayagyi U Ba Khin. Beginning in 1969, Mr. Goenka started to conduct Vipassana courses, as a representative of Sayagyi, spreading the technique in India and around the world. At present, there are 200+ Vipassana Meditation Centres and the courses are also held in 135+ non-centre locations in more than 100 countries.

This documentary attempts to capture the journey of Vipassana from ancient times and the role played by Mr. S. N. Goenka in its spread in recent times.


 

Video phụ đề tiếng Việt

The Rise Of Dhamma 1 – Sự Hồi Sinh Của Dhamma [Eng_Vietsub]

The Rise Of Dhamma 2 – Sự Hồi Sinh Của Dhamma [Eng_Vietsub]

The Rise Of Dhamma 3 – Sự Hồi Sinh Của Dhamma [Eng_Vietsub]

The Rise Of Dhamma 4 – Sự Hồi Sinh Của Dhamma [Eng_Vietsub]

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.