Videos: The Buddha & You Talk A Lot About Suffering, Isn't This Passimism?

Videos: The Buddha & You talk a lot about Suffering. Isn’t this passimism? – Q&A with S.N.Goenka
Video đã bị thất lạc, Quý vị có thể tìm xem tại câu hỏi và trả lời tại các videos này.

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.