Volume V –– Mahāvaggo Samyutta 44 –– Magga Saṃyutta Chapter 11 –– Tatiya Gaṅgāpeyyālo

Sutta Pitaka
Samyutta Nikāya
Volume V –– Mahāvaggo
Samyutta 44 –– Magga Saṃyutta
Chapter 11 –– Tatiya Gaṅgāpeyyālo

 

44. 11. 1.
(115) Pācīna 1 –– Facing East 1

1. I heard thus. At one time the Blessed One lived in the monastery offered by Anāthapiṇḍika in Jeta’s Grove in Sāvatthi, and addressed the monks from there:

2. “Monks, just as river Ganges bends, slopes, and inclines to the east, in the same manner the monk developing and making much the Noble Eightfold Path bends, slopes, and inclines to extinction. How does the monk develop and make much the noble eightfold path to bend, slope, and incline to extinction?

3. “Here, monks, the monk develops right view, diving in the deathless and to end in the deathless  re  and the monk develops right concentration driving in the deathless and to end in the deathless. Monks, the monk developing and making much the Noble Eightfold Path in this manner, bends, slopes, and inclines to extinction.”

44. 11. 2––6.
(116-120) Facing East 2––6

Repeat sutta 115 with necessary changes for Yamunā, Aciravatī, Sarabhū, Mahī, and All.

44. 11. 7
(121) Samudda –– Ocean

1. I heard thus. At one time the Blessed One lived in the monastery offered by Anāthapiṇḍika in Jeta’s Grove in Sāvatthi, and addressed the monks from there:

2. “Monks, just as river Ganges bends, slopes, and inclines to the ocean, in the same manner the monk making much the noble eightfold path bends, slopes, and inclines to extinction. Monks, developing and making much of the Noble Eightfold Path, in which manner does the monk bend, slope, and incline to extinction?

3. “Here, monks, the monk develops right view, dives in the deathless to end in the deathless  re  and the monk develops right concentration, dives in the deathless to end in the deathless. Monks, the monk developing and making much the Noble Eightfold Path in this manner bends, slopes, and inclines to extinction.”

44. 11. 8––12.
(122––126) Ocean 2–6

Repeat sutta 121 with necessary changes for Yamunā, Aciravatī, Sarabhū, Mahī, and All.

 

 

 

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.