Vận Hành Của Nghiệp Phần Ii – Pa Auk Sayadaw (vie)

Vận Hành Của Nghiệp

Phần II

Thiền Sư Pa Auk Sayadaw

Tỳ Khưu Pháp Thông Dịch

NHIỆM VỤ CỦA QUẢ

Nghiệp bốn loại thứ hai chúng ta sẽ bàn đến được phân theo nhiệm vụ (kicca). Khi nghiệp chín mùi, nó có thể làm một trong bốn nhiệm vụ :

1. Sanh nghiệp (janaka-kamma)

2. Trì nghiệp (upatthambhaka-kamma)

3. Chướng nghiệp (upapīḷaka-kamma)

4. Đoạn nghiệp (upaghātaka-kamma)

Như ở trước chúng ta đã nói, một bất thiện nghiệp hay thiện nghiệp chỉ được hoàn thành khi có đủ một số yếu tố: trong đó bao gồm tư bất thiện hay tư thiện để hoàn thành một nghiệp. Nó được gọi là tư quyết định (sanniṭṭhāna cetanā). Những tư đến trước và sau tư quyết định thì được gọi là tư tiền và tư hậu (pubb-āpara- cetanā).

Chỉ một mình tư quyết định làm nhiệm vụ như sanh nghiệp để tạo ra tái sanh, trong khi đó các tư tiềnvà tư hậu làm nhiệm vụ như trì nghiệp, chướng nghiệp và đoạn nghiệp, cũng như sanh nghiệp khác.

DOWNLOAD EBOOK: Vận Hành Của Nghiệp Phần II

VẬN HÀNH CỦA NGHIỆP II - PA AUK SAYADAW