015. Ābhāvaggo –– Splendour

Aṅguttara Nikāya

015. Ābhāvaggo –– Splendour

1. Ābhāsuttaṃ –– Lustres

015.01. Bhikkhus, these four are lustres. What four?

The lustre of the moon, the lustre of the sun, the lustre of fire and the lustre of wisdom.

Bhikkhus, out of these lustres the lustre of wisdom is the foremost.

2. Pabhāsuttaṃ –– Radiances

015.02. Bhikkhus, these four are radiances. What four?

The radiance of the moon, the sun, of fire and of wisdom.

Bhikkhus, out of these radiances the radiane of wisdom is the foremost.

3. Ālokasuttaṃ –– Lights

015.03. Bhikkhus, these four are lights. What four?

The light of the moon, of the sun, of fire and of wisdom.

Bhikkhus, out of these lights the light of wisdom is the foremost.

4. Obhāsasuttaṃ –– Effulgences

015.04. Bhikkhus, these four are effulgences. What four?

The effulgence of the moon, of the sun, of fire and of wisdom.

Bhikkhus, out of these effulgences the effulgence of wisdom is the foremost.

5. Pajjotasuttaṃ –– Lamps

015.05. Bhikkhus, these four are lamps. What four?

The lamp of the moon, of the sun, of fire and of wisdom.

Bhikkhus, out of these lamps the lamp of wisdom is the foremost.

6. Paṭhamakālasuttaṃ –– First about time

015.06. Bhikkhus, there are four times. What four?

The right time, for hearing the Teaching, for a discussion, for appeasing the self and for wise thinking.

7. Ḍutiyakālasuttaṃ –– Second about time

015.07. Bhikkhus, these four, rightfully developed, successively engaged in, gradually lead to the destruction of desires What four?

Hearing the Teaching at the right time, discussing the Teaching at the right time, appeasing the self at the right time and wise thinking at the right time.

Bhikkhus, these four rightfully developed, successively engaged in, gradually lead to the destruction of desires.

Bhikkhus, at the summit of the rock huge rain drops fall and the water comes down filling the ponds and streams on the top of the rock. Running down the water, fills the small ponds and the large ponds. Then the small rivulets, the rivers, the great rivers and gradually the great ocean gets filled. Bhikkhus, in the same manner, these four, rightfully developed, successively engaged in, gradually lead to the destruction of desires.

8. Duccaritasuttaṃ –– Evil behaviour

015.08. Bhikkhus, these four are verbal misbehaviour. What four?

Telling lies, slandering, talking roughly and frivolously.

Bhikkhus, these four are verbal misbehaviour.

9. Sucaritasuttaṃ –– Good behaviour

015.09. Bhikkhus, these four are verbal good behaviour. What four?

Telling the truth, not slandering, talking softly and talking to the point.

Bhikkhus, these four are verbal good behaviour.

10. Sārasuttaṃ –– Essences

015.10. Bhikkhus, these four are essences. What four?

The essence of virtues, the essence of concentration, the essence of wisdom and the essence of release.

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.