Abbreviations

Abbreviations

AN Aṅguttara Nikāya
Dhp Dhammapada
DN Dīgha Nikāya
Iti Itivuttaka
MN Majjhima Nikāya
Mv Mahāvagga
SN Saṁyutta Nikāya
Sn Sutta Nipāta
Ud Udāna

 

References to DN, Iti, Khp, and MN are to discourse (sutta); references to Dhp, to verse. References to Mv are to chapter, section, and sub-section. References to other texts are to section (nipāta, saṁyutta, or vagga) and discourse.

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.