Phân Tích Giới Tỳ Khưu I – Mục Lục

Phân Tích Giới Tỳ Khưu I

Mục Lục

– Phần duyên khởi

– Giảng về ân đức Phật

– Giảng về vị Bà-la-môn Verañja

– Giảng về trí

– Trí ghi nhớ về các kiếp sống trước

– Trí về sự sanh tử của chúng sanh

– Trí đoạn tận các lậu hoặc

– Sự đi đến nương nhờ của vị Bà-la-môn Verañja

– Sự nhận lời về việc cư trú mùa mưa ở Verañjā

– Giảng về sự khan hiếm vật thực ở Verañjā

– Giảng về tiếng rống sư tử của Mahāmoggallāna

– Sự thỉnh cầu về việc quy định điều học của Sāriputta

– Sự thuyết giảng Giáo Pháp cho vị Bà-la-môn Verañja

– Sự du hành trong xứ sở của đức Thế Tôn 

***

2. CHƯƠNG PĀRĀJIKA

ĐIỀU PĀRĀJIKA THỨ NHẤT

– Tụng phẩm Sudinna

– Giảng về sự xuất gia của Sudinna

– Sự đi đến nhà cha mình của Sudinna

– Sự cầu xin chủng tử của mẹ cha 

– Xúi giục về việc đôi lứa với người vợ cũ của Sudinna

– Sự trình lên đức Thế Tôn bởi những vị tỳ khưu bạn

– Sự quy định điều học của đức Thế Tôn

– Sự quy định căn bản

CHUYỆN CON KHỈ CÁI

– Sự thực hiện việc đôi lứa với khỉ cái của vị tỳ khưu nọ

– Sự quy định lần hai 

TỤNG PHẨM ĐƯỢC CHE PHỦ

– Sự thực hiện việc đôi lứa của các tỳ khưu Vajjiputtaka

– Sự quy định lần ba

– Phân tích từ ngữ

CHUYỆN DẪN GIẢI

ĐIỀU PĀRĀJIKA THỨ NHÌ

– Giảng về việc làm liêu cốc của Dhaniya con trai người thợ gốm

– Giảng về việc lấy trộm đồ vật của đức vua

– Sự quy định căn bản

– Giảng về việc lấy trộm gói đồ nhuộm của các tỳ khưu nhóm Lục Sư

– Sự quy định lần hai

– Phân tích từ ngữ

– Tiêu đề hướng dẫn

CHUYỆN DẪN GIẢI

ĐIỀU PĀRĀJIKA THỨ BA

– Đức Thế Tôn giảng (đề mục) tử thi cho các tỳ khưu ở Vesalī

– Giảng về việc sai bảo đoạt lấy mạng sống của các tỳ khưu ở Vesalī

– Giảng về định của niệm hơi thở ra hơi thở vào

– Sự quy địnhcăn bản

– Sự quy định lần hai

– Phân tích từ ngữ

– Tiêu đề hướng dẫn

CHUYỆN DẪN GIẢI

ĐIỀU PĀRĀJIKA THỨ TƯ

– Sự tuyên bố về pháp thượng nhân của các tỳ khưu ở bờ sông Vaggumudā

– Giảng về năm kẻ cướp lớn

– Sự quy định căn bản

– Sự quy định lần hai

– Phân tích từ ngữ

– Các trường hợp đơn giản

– Giảng về trường hợp ‘Có ý định nói’

– Giảng về các trường hợp liên quan đến vật dụng

CHUYỆN DẪN GIẢI

***

3. CHƯƠNG SAṄGHĀDISESA

1. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC XUẤT RA TINH DỊCH

– Chuyện về vị Seyyasaka

– Sự quy định lần đầu

– Sự quy định lần hai

– Phân tích từ ngữ

CHUYỆN DẪN GIẢI

2. ĐIỀU HỌC VỀ XÚC CHẠM THÂN THỂ

– Chuyện về vị Udāyi

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

CHUYỆN DẪN GIẢI  

3. ĐIỀU HỌC VỀ LỜI NÓI THÔ TỤC

– Chuyện về vị Udāyi

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

CHUYỆN DẪN GIẢI

4. ĐIỀU HỌC VỀ SỰ HẦU HẠ TÌNH DỤC CHO BẢN THÂN

– Chuyện về vị Udāyi

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

CHUYỆN DẪN GIẢI

5. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC MAI MỐI

– Chuyện về vị Udāyi 

– Sự quy định căn bản

– Sự tiến hành việc mai mối cho cuộc tình phút chốc của Udāyi

– Sự quy định lần hai

– Phân tích từ ngữ

CHUYỆN DẪN GIẢI

6. ĐIỀU HỌC VỀ LÀM CỐC LIÊU

– Chuyện làm cốc liêu của các vị tỳ khưu ở thành Āḷavi

– Giảng về rồng chúa Maṇikaṇṭha 

– Giảng về vị tỳ khưu nọ sống ở Hi-mã-lạp-sơn

– Giảng về Raṭṭhapāla

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

7. ĐIỀU HỌC VỀ LÀM TRÚ XÁ

– Chuyện về vị Channa

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

8. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT VỀ VỊ XẤU XA SÂN HẬN

– Giảng về việc phân bố chỗ trú ngụ của Dabbamallaputta

– Chuyện về các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

9. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ VỀ VỊ XẤU XA SÂN HẬN

– Chuyện về các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

10. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT VỀ CHIA RẼ HỘI CHÚNG

– Sự cầu xin năm sự việc của Devadatta 

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

11. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ VỀ CHIA RẼ HỘI CHÚNG

– Chuyện về vị Devadatta

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

12. ĐIỀU HỌC VỀ SỰ KHÓ DẠY

– Chuyện sai trái của Channa

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

13. ĐIỀU HỌC VỀ VỊ LÀM HƯ HỎNG CÁC GIA ĐÌNH

– Chuyện sai trái của các vị nhóm Assaji và Punabbasuka

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

***

4. CHƯƠNG ANIYATA

1. ĐIỀU HỌC ANIYATA THỨ NHẤT

– Chuyện về vị Udāyi

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

2. ĐIỀU HỌC ANIYATA THỨ NHÌ

– Chuyện về vị Udāyi 

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

***

5. CHƯƠNG NISSAGGIYA

5. 1. PHẨM Y

1. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT VỀ KAṬHINA

– Chuyện về các vị Lục Sư

– Sự quy định căn bản

– Chuyện y phụ trội của Ānanda

– Sự quy định lần hai

– Phân tích từ ngữ

2. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ VỀ KAṬHINA

– Chuyện du hành trong xứ sở với y nội và thượng y của các tỳ khưu

– Sự quy định căn bản

– Sự quy định lần hai

– Phân tích từ ngữ

3. ĐIỀU HỌC THỨ BA VỀ KAṬHINA

– Chuyện y ngoài hạn kỳ của vị tỳ khưu nọ

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

4. ĐIỀU HỌC VỀ Y CŨ 

– Chuyện về người vợ cũ của Udāyi

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

5. ĐIỀU HỌC VỀ NHẬN LÃNH Y

– Chuyện Udāyi nhận lãnh y từ tỳ khưu ni Uppalavaṇṇā

– Sự quy định căn bản 

– Chuyện về việc không nhận lãnh y trao đổi 

– Sự quy định lần hai 

– Phân tích từ ngữ

6. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC YÊU CẦU NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ THÂN QUYẾN

– Chuyện về vị Upananda

– Sự quy định căn bản vatthu

– Chuyện các tỳ khưu lõa thể

– Sự quy định lần hai

– Phân tích từ ngữ

7. ĐIỀU HỌC VỀ VƯỢT QUÁ SỐ Y ẤY

– Chuyện về việc yêu cầu nhiều y

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

8. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT VỀ (SỐ TIỀN) ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN BỊ

– Chuyện về việc đưa ra sự căn dặn về y của Upananda

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

9. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ VỀ (SỐ TIỀN) ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN BỊ

– Chuyện về việc đưa ra sự căn dặn về y của Upananda

– Sự quy định điều học 

– Phân tích từ ngữ

10. ĐIỀU HỌC VỀ ĐỨC VUA

– Chuyện về vị Upananda

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

5. 2. PHẨM TƠ TẰM

1. ĐIỀU HỌC VỀ TƠ TẰM

– Chuyện về các vị Lục Sư

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

2. ĐIỀU HỌC VỀ THUẦN MÀU ĐEN

– Chuyện về các vị Lục Sư  

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

3. ĐIỀU HỌC VỀ HAI PHẦN

– Chuyện về các vị Lục Sư

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ 

4. ĐIỀU HỌC VỀ SÁU NĂM

– Chuyện về việc bảo làm tấm trải nằm hàng năm 

– Sự quy định căn bản  

– Chuyện về việc cầu xin sự đồng ý về tấm trải nằm 

– Sự quy định lần hai 

– Phân tích từ ngữ

5. ĐIỀU HỌC VỀ TẤM LÓT NGỒI VÀ TẤM TRẢI NẰM

– Chuyện quăng bỏ các tấm trải nằm

– Sự quy định điều học 

– Phân tích từ ngữ

6. ĐIỀU HỌC VỀ CÁC LÔNG CỪU

– Chuyện mang lông cừu 

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

7. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC BẢO GIẶT LÔNG CỪU

– Chuyện về việc bảo giặt lông cừu của các vị nhóm Lục Sư

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

8. ĐIỀU HỌC VỀ VÀNG BẠC

– Chuyện thọ lãnh vàng bạc của Upananda

– Sự quy định điều học 

– Phân tích từ ngữ

9. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC TRAO ĐỔI BẰNG VÀNG BẠC

– Chuyện trao đổi bằng vàng bạc của các vị nhóm Lục Sư

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

10. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC MUA BÁN

– Chuyện về việc tiến hành mua bán của Upananda

– Sự quy định điều học 

– Phân tích từ ngữ

5. 3. PHẨM BÌNH BÁT

1. ĐIỀU HỌC VỀ BÌNH BÁT

– Chuyện tích trữ bình bát của các vị nhóm Lục Sư  

– Sự quy định căn bản

– Chuyện bình bát phụ trội của Ānanda

– Sự quy định lần hai 

– Phân tích từ ngữ

2. ĐIỀU HỌC VỀ CHƯA ĐỦ NĂM MIẾNG VÁ

– Chuyện yêu cầu bình bát của các vị nhóm Lục Sư

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ  

3. ĐIỀU HỌC VỀ DƯỢC PHẨM 

Pilindivacchavatthu – Chuyện về vị Pilindivaccha 

Sikkhāpadapaññatti – Sự quy định điều học

Padabhājanīyaṃ – Phân tích từ ngữ

4. ĐIỀU HỌC VỀ VẢI CHOÀNG TẮM MƯA

– Chuyện tìm kiếm vải choàng tắm mưa của các vị nhóm Lục Sư

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

5. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC GIẬT LẠI Y

– Chuyện về việc giật lại y của Upananda 

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

6. ĐIỀU HỌC VỀ YÊU CẦU CHỈ SỢI

– Chuyện yêu cầu chỉ sợi của các vị nhóm Lục Sư

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

7. ĐIỀU HỌC QUAN TRỌNG VỀ THỢ DỆT

– Chuyện đưa ra sự căn dặn về chỉ sợi đối với thợ dệt của Upananda

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

8. ĐIỀU HỌC VỀ Y ĐẶC BIỆT

– Chuyện về việc vượt quá thời hạn của y đặc biệt

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

9. ĐIỀU HỌC VỀ (CHỖ NGỤ) NGUY HIỂM

– Chuyện về việc để lại y ở trong xóm nhà

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

10. ĐIỀU HỌC VỀ ‘ĐÃ ĐƯỢC THUYẾT PHỤC’

– Chuyện các vị nhóm Lục Sư thuyết phục dâng lợi lộc thuộc về hội chúng đến bản thân

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

DỨT BỘ PĀRĀJIKAPĀḶI.

–ooOoo–

Đọc sách ebook: PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU I