10 Videos Pali Lectures & Other Stuff (learn Pali Channel)

Videos Pali lectures & Other stuff (Learn Pali Channel)

  • What is Pali Language? A history | Learn Pāli Basics
  • The Proto-History of Buddhist Translation: From Gāndhārī and Pāli to Han-Dynasty Chinese
  • Pali 4.0: A Digital Approach in Learning Pali for the Contemporary Era_Bangkok,Thailand (Oct 2018)
  • Book Discussion Buddhism and Pali 04 Feb 2019
  • Reflections on the nature of, and attitudes to, becoming (bhava) in the Pali tradition
  • The ur-text of the Pali Tipiṭaka – Alex Wynne
  • Tim Ferriss shares how to master any skill by deconstructing it | The Next Web
  • How I learned Pali (Theravada Buddhism) and my Positive Experiences in the Field
  • Tripitaka and the First Buddhist Council -by Ajahn Jayasaro

 

 

 

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.