2. Dukanipāta 3. Bālavaggo

Aṅguttara Nikāya
2. Dukanipāta

3. Bālavaggo

21. Bhikkhus, there are two fools. Who are the two? One does not recognize the breach of a regulation as such and the other does not accept the confession when pārdon is asked according to the Teaching.

Bhikkhus, thesse two are fools

Bhikkhus, there are two wise men. Who are the two? One recognize the breach of a regulation as such and the other accepts the confession when pārdon is asked according to the Teaching. Bhikkhus, thesse two are wise men.

22. Bhikkhus, these two cloud the words of the Thus Gone One Which two? The wicked or the angry one, and the one who takes faith grasping something incorrectly. Bhikkhus, these two cloud the words of the Thus Gone One.

23. Bhikkhus, these two cloud the words of the Thus Gone One Which two? The one who says the not uttered and not muttered by the Thus Gone One as uttered and muttered by the Thus Gone One and the one who says the uttered and muttered by the Thus Gone One as not uttered and not muttered by the Thus Gone One Bhikkhus, these two cloud the words of the Thus Gone One.

24. Bhikkhus, these two do not cloud the words of the Thus Gone One Which two? The one who says the not uttered and not muttered by the Thus Gone One as not uttered and not muttered by the Thus Gone One and the one who says the uttered and muttered by the Thus Gone One as uttered and muttered by the Thus Gone One Bhikkhus, these two do not cloud the words of the Thus Gone One.

25. Bhikkhus, these two cloud the words of the Thus Gone One Which two? The one who says the underlying meaning of a sutta is its surface meaning and the surface meaning of a sutta is it’s underlying meaning. Bhikkhus, these two cloud the words of the Thus Gone One.

26. Bhikkhus, these two do not cloud the words of the Thus Gone One Which two? The one who says the underlying meaning of a sutta is the underlying meaning and the surface meaning of a sutta is its surface meaning. Bhikkhus, these two do not cloud the words of the Thus Gone One.

27. Bhikkhus, one with secret actions should expect one of these courses of action, either hell or the animal world. Bhikkhus, one with straightforward should expect one of these courses of action, birth among gods or men.

28 Bhikkhus, one with wrong view should expect one of these courses of action, either hell or the animal world.

29. Bhikkhus, one with right view should expect one of these courses of action, birth among gods or men.

30. Bhikkhus, to the unvirtuous there are two receiving ends, either hell or the animal kingdom and to the virtuous there are two receiving ends, birth among gods or men.

31. Bhikkhus, seeing two good reasons I abide in jungle forests and the out skirts of the forest. What are the two? For my pleasant abiding here and now and out of compassion for the future generation. Bhikkhus, seeing these two good reasons I abide in jungle forests and the out skirts of the forest.

32. Bhikkhus, these two things are on the side of wisdom. Which two? Calm and insisght. Bhikkhus, what is the result of developing calm? The mind is developed. What is the result of a developing the mind? Whatever greed fades.

Bhikkhus, what is the result of developing insight. Wisdom gets enhanced. What is the use of enhanced wisdom? Whatever ignorance fades. Even the minor defilements, do not release the mind. The minor defilements of ignorance do not enhance wisdom. Thus bhikkhus, with the fading of greed there is release of mind and with the fading of ignorance release through wisdom.

 

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.