Tổng Hợp Các Từ Điển Pali – Phật Giáo Theravada

Tổng Hợp Các Từ Điển Pali – Phật Giáo Theravada

 

English – Burmese Dictionary (bản eBook)

Concise Pali English Dictionary_Buddhadatta (tải eBook)

Burmese Grammar (tải bản eBook)

Pali-English Dictionary,1921-25,v1 (tải eBook)

Buddhist Dictionary Manual of Buddhist Terms and Doctrines (tải eBook)

Pāḷi Dictionary (từ điển trực tuyến)

Pali – English (từ điển trực tuyến)

Dict.sutta.org/display.php (từ điển trực tuyến)

Từ Điển Pali Dictionary (từ điển trực tuyến)

Pali – Việt (từ điển trực tuyến)  

The Pali Text Society’s Pali-English dictionary (dic 1)

SuttaCentral Early Buddhist texts, translations, and parallels

PTS Pali – English (tự điển trực tuyến)

Tự điển Pali English, English Pali Online

Dictionary of Pali Proper Names (Metta.lk) 

Từ điển Pali trên Wisdom Library (Wisdomlib.org)

Pali-English Dictionary [online] (Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera) (tải xuống)

Tự điển thuật ngữ Luật Tạng – TK Giác Nguyên 

Từ Điển Pāli – Việt (Tỳ-kheo Tịnh Sự)

Từ Điển Pāli – Việt (Tỳ-kheo Bửu Chơn)

Tự điển Pali-Việt giản lược (Tỳ-kheo Bửu Chơn)

Buddhist Dictionary (Nyanatiloka Mahathera)

Tự điển Sanskrit trực tuyến

Pāli Word a Day (Pariyatti.org)

Buddhist PALI Lexicon and translations to Việt and English (tải xuống máy để sử dụng)

Buddhist Việt Lexicon and translations to Pali and English (tải xuống máy để sử dụng)  

 

 

 

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.