Daily Chants: Jayaparittam – The Safeguard – Pa-auk Tawya Meditation Center

Jayaparittaṁ

The Success Safeguard

Jayanto Bodhiyā mūle, Sakyānaṁ nandivuḍḍhano –

Succeeding at the root of the Bodhi tree he furthered the Sakyans’ joy –

evameva jayo hotu, jayassu jayamaṅgale.

so may you be successful, may you succeed with the blessing of success!

Aparājitapallaṅke, sīse puthuvipukkhale,

On the undefeated seat at the top of the world which is the most sacred earth,

abhiseke sabbaBuddhānaṁ, aggapatto pamodati.

which was consecrated by all Buddhas, he rejoices in the highest attainment.

Sunakkhattaṁ sumaṅgalaṁ, suppabhātaṁ suhuṭṭhitaṁ,

(May there be) good planets, good blessings, good daybreaks, good waking up,

sukhaṇo sumuhutto ca, suyiṭṭhaṁ brahmacārisu.

good moments, good instants and good offerings made to the Noble Ones,

Padakkhiṇaṁ kāyakammaṁ, vācākammaṁ padakkhiṇaṁ,

(May there be) favourable body-actions, favourable speech-actions,

padakkhiṇaṁ manokammaṁ, paṇidhi te padakkhiṇe.

favourable mind-actions, and favourable aspiration for you.

Padakkhiṇāni katvāna, labhantatthe padakkhiṇe,

And after making these favourable things, (may there be) favourable gains,

te atthaladdhā sukhitā, viruḷhā Buddhasāsane,

and (with these) favourable gains (may there be) for you happy growth in the Buddha’s Dispensation,

arogā sukhitā hotha, saha sabbehi ñātibhi.

may you be well and happy, together with all your relatives!

Bhavatu sabbamaṅgalaṁ, rakkhantu sabbadevatā,

May there be every blessing, and may all of the gods protect you,

sabbaBuddhānubhāvena, sadā sukhī bhavantu te.

by the power of all the Buddhas may you be well forever!

Bhavatu sabbamaṅgalaṁ, rakkhantu sabbadevatā,

May there be every blessing, and may all of the gods protect you,

sabbaDhammānubhāvena, sadā sukhī bhavantu te.

by the power of all that is Dhamma may you be well forever!

Bhavatu sabbamaṅgalaṁ, rakkhantu sabbadevatā,

May there be every blessing, and may all of the gods protect you,

sabbaSaṁghānubhāvena, sadā sukhī bhavantu te.

by the power of the whole Sangha may you be well forever!

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

 

****************************

PAT 01 Daily Chants 2nd Edition

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.