Videos [pháp Hạnh Ba-la-mật] 02. Phần 1: Pháp Hạnh Ba-la-mật – Tỳ Khưu Hộ Pháp

Videos [Pháp Hạnh Ba-La-Mật] 02. Phần 1: Pháp Hạnh Ba-La-Mật – Tỳ Khưu Hộ Pháp

Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=BLFzj2LcMqo&

Link toàn bộ Playlist cuốn sách: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQac44oRjtcWTI1uRdPyxGR8GgTkmMsCx

Link kênh videos trên Youtube: https://youtube.com/c/THERAVADAVN