Audios 11 Paritta Pali Chanting – Pa Auk Sayadaw

Audios 11 Bài Kinh Bảo Hộ – Tỳ Khưu Pa Auk – Kinh Tụng Pali Chanting

01.Mahanamakkharapali-Đại Thi Lễ Kệ – 09:01
02.Paritta Parikamma-Kệ Mở Đầu Hộ Kinh – 06:22
03.Ratanasutta-Kinh Châu Báu – 06:29
04.Mettasutta-Kinh Lòng Từ – 02:25
05.Khandhasutta-Kinh Ngũ Uẩn – 01:32
06.Morasutta-Kinh Khổng Tước – 01:30
07.Vattasutta-Kinh Chim Cút – 01:10
08.Dhajaggasutta-Kinh Đầu Lá Cờ – 06:46
09. Atanatiyassutta-Kinh A Sá Năng Chi – 04:58
10.Angulimalasutta-Bojjhangasutta-Kinh Vô Ngã-Kinh Bệnh Thứ Nhất – 04:26
11.Dutiyagilana sutta-Kinh Bệnh Thứ Hai – 03:52
12.Tatiyagilanasutta-Kinh Bệnh Thứ Ba – 03:07
13.Bojjhanga Paritta-Hộ Kinh Giác Chi – 01:57
14.Pubbanhasutta-Kinh Ban Mai – 04:02

 

 

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.