Khuddhaka Nikaya – Pali-eng-polish-sinhala

Khuddhaka Nikaya

Acknowledgements

  • Pāli: Source from SLTP
  • English: Main Translation by Sister Upalavanna
  • Polish: Main Translation by Bhikkhu Varopaṭṭo
  • Sinhala: Main Translation from the A. P Soyza series
Khuddhakapatha
1 Kuddhaka Patha Pali English (2) Polish Sinhala
Dhammapada
0 Introduction Pali English (2) Polish Sinhala
0 Preface Pali English (2) Polish Sinhala
1 Yamakavaggo Pali English (2) Polish Sinhala
2 Appamādavaggo Pali English (2) Polish Sinhala
3 Cittavaggo Pali English (2) Polish Sinhala
4 Pupphavaggo Pali English (2) Polish Sinhala
5 Bālavaggo Pali English (2) Polish Sinhala
6 Paṇḍitavaggo Pali English (2) Polish Sinhala
7 Arahantavaggo Pali English (2) Polish Sinhala
8 Sahassavaggo Pali English (2) Polish Sinhala
9 Pāpavaggo Pali English (2) Polish Sinhala
10 Daṇḍavaggo Pali English (2) Polish Sinhala
11 Jarāvaggo Pali English (2) Polish Sinhala
12 Attavaggo Pali English (2) Polish Sinhala
13 Lokavaggo Pali English (2) Polish Sinhala
14 Buddhavaggo Pali English (2) Polish Sinhala
15 Sukhavaggo Pali English (2) Polish Sinhala
16 Piyavaggo Pali English (2) Polish Sinhala
17 Kodhavaggo Pali English (2) Polish Sinhala
18 Malavaggo Pali English (2) Polish Sinhala
19 Dhammaṭṭhavaggo Pali English (2) Polish Sinhala
20 Maggavaggo Pali English (2) Polish Sinhala
21 Pakiṇṇavaggo Pali English (2) Polish Sinhala
22 Nirayavaggo Pali English (2) Polish Sinhala
23 Nāgavaggo Pali English (2) Polish Sinhala
24 Taṇhavaggo Pali English (2) Polish Sinhala
25 Bhikkhuvaggo Pali English (2) Polish Sinhala
26 Brāhmaṇavaggo Pali English (2) Polish Sinhala

 

Nguồn Metta.lk

 

 

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.