Ngài Trưởng Lão Saddhammaransi Sayadaw

Ngài Saddhammaransi Sayadaw

Saddhammaransi Sayadaw

Ngài Saddhammaransi Sayadaw

Ashin Kundalabhivamsa
Agga Maha Kammatthanacariya

(Born in 1921)

(Sinh năm 1921)

SADDHAMMARANSI MEDITATION CENTRE

TRUNG TÂM THIỀN ĐỊNH SADDHAMMARANSI

 

The Sayadaw was born in Waw Township, Bago District, Myanmar in 1921 to U Tha Phyo and Daw Pu. He became a samanera at the age of nine at the Waw Monastery. He studied at various learning monasteries, amongst which are the two well-known Shwe-hintha forest monastery and the Maydhini forest monastery.

Sayadaw sinh ra tại thị trấn Waw, Quận Bago, Myanmar năm 1921 tại U Tha Phyo và Daw Pu. Ông trở thành một samanera vào năm 9 tuổi tại Tu viện Waw. Ông đã học ở nhiều tu viện khác nhau, trong số đó có hai tu viện nổi tiếng là tu viện rừng Shwe-hintha và tu vện rừng Maydhini.   

He attained the title of Dhamma Lecturership in 1956, and another title of Dhamma Lecturership in 1958. On 4th January 1998, the 7th Waxing of Pyatho, 1359 M.E (the Golden Jubilee Independence Day of Myanmar) he attained a yet higher title of Dhamma Lecturenship, that of Agga Maha Kammatthanacariya.

Ông đạt được danh hiệu Giảng viên Giáo pháp năm 1956, và một danh hiệu khác là Giảng viên Giáo pháp năm 1958. Vào ngày 4 tháng 1 năm 1998, lễ Waxing of Pyatho lần thứ 7, 1359 M.E (lễ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 50 của Myanmar) ông đạt được danh hiệu cao hơn nữa của Giảng viên Giáo pháp, danh hiệu Agga Maha Kammatthanacariya.

The Sayadaw taught Buddhist Scriptures to about two hundred monks daily at the Maydhini forest monastery for twenty years. After having meditated under the tutelage of the late Venerable Mahasi Sayadaw for a year, the Sayadaw decided to teach meditation. He founded the Saddhammaransi Meditation centre in 1978. The centre is now catering to two hundred yogis daily.

Sayadaw dạy Kinh Phật cho khoảng hai trăm nhà sư hằng ngày tại tu viện rừng Maydhini trong hai mươi năm. Sau khi thiền định dưới sự hường dẫn của cố Thượng Tọa Mahasi Sayadaw trong một năm, Sayadaw quyết định dạy thiền. Ông thành lập Trung tâm thiền Sadhammaransi năm 1978. Hiện Trung tâm này đang phục vụ hai trăm thiền sinh mỗi ngày.

The Saddhammaransi meditation centre has three branches: –

          (1) Sukhapatipada Saddhammaransi meditation centre at Kyauk-kon, Yangon, founded in 1993.

          (2) Vivekatawya Saddhammaransi meditation centre founded in 1994, at Nyaunglebin

          (3) Khippabhinna Saddhammaransi meditation centre of Jndyne, founded in 1995.

Trung tâm thiền Sadhammaransi có ba chi nhánh: –

  • Trung tâm thiền Sukhapatipada Saddhammaransi tại Kyauk-kon, Yangon, thành lập năm 1993
  • Trung tâm thiền Vivekatawya Saddhammaransi thành lập năm 1994, tại Nyaunglebin
  • Trung tâm thiền Khippabhinna Saddhammaransi của Jndyne, thành lập năm 1995.

The Sayadaw is also a prolific writer and has published several Dhamma books. He is one of the chief advisory Sanghas in the main Mahasi meditation centre in Yangon. Recently he has visited Singapore, the United Kingdom, France, the United States, Australia, Japan, Thailand and Malaysia at the invitation of the devotees, to conduct meditation retreats and to give dhamma talks.

Sayadaw cũng là một nhà văn giỏi và đã xuất bản một số sách Dhamma. Ông là một trong những Tăng già cố vấn chính tại Trung tâm thiền Mahasi chính tại Yangon. Gần đây ông đã đến thăm Singapore, Vương quốc Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Úc, Nhật, Thái Lan và Malaysia theo lời mời của các tín đồ, để tiến hành các khóa tu thiền và thuyết giảng Pháp.