Videos [nghiệp Và Quả Của Nghiệp] 06. Nghiệp Và Quả Của Nghiệp A – Tỳ Khưu Hộ Pháp

Videos [NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP] 06. Nghiệp Và Quả Của Nghiệp A – Tỳ Khưu Hộ Pháp

 

Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Z_-U3hEfe9A&
Link toàn bộ Playlist cuốn sách: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQac44oRjtcUbpw4RKQNwdiRzr_b0WM0A

Link kênh videos trên Youtube: https://youtube.com/c/THERAVADAVN