1. Ekakanipāta Iv. Adanta Vagga

Aṅguttara Nikāya
1. Ekakanipāta

IV. Adanta Vagga
Not tamed

31. Bhikkhus, I do not know of a thing that is so harmful as a not tamed mind. A not tamed mind is harmful. This is the first.

32. Bhikkhus, I do not know of a thing that is harmless, as a tamed mind. A tamed mind is harmless. This is the second.

33. Bhikkhus, I do not know of a thing that is so harmful as an uncontrolled mind. An uncontrolled mind is harmful. This is the third.

34. Bhikkhus, I do not know of a thing that is so harmless, as a controlled mind. A controlled mind is harmless. This is the fourth.

35. Bhikkhus, I do not know of a thing that is so harmful as an unprotected mind. An unprotected mind is harmful This is the fifth.

36. Bhikkhus, I do not know of a thing that is so harmless, as a protected mind. A protected mind is harmless. This is the sixth.

37. Bhikkhus, I do not know of a thing that is so hārmful as an unrestrained mind. An unrestrained mind is harmful. This is the seventh.

38. Bhikkhus, I do not know of a thing that is so harmless, as a restrained mind. A restrained mind

is harmless. This is the eighth.

39. Bhikkhus, I do not know of a thing that is so harmful as a not tamed, not controlled, not protected and not restrained mind. A not tamed, not controlled, not protected and not restrained mind is harmful.

40. Bhikkhus, I do not know of a thing that is so harmless as a tamed, controlled, protected and restrained mind. A tamed, controlled, protected and restrained mind is harmless.

 

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.