3. Tika Nipāta 15. Mangalavagga

Aṅguttara Nikāya
3. Tika Nipāta

15. Mangalavagga
The auspicies

1. Akusalasuttaṃ –– Demerit

147. Bhikkhus, endowed with three things, as though lead and lain there, is in hell. What three? Demeritorious bodily, verbal and mental actions. Bhikkhus, endowed with these three things, as though lead and lain there, is in hell.

Bhikkhus, endowed with three things, as though lead and lain there, is in heaven. What three? Meritorious bodily, verbal and mental actions. Bhikkhus, endowed with these three things, as though lead and lain there, is in heaven.

2. Savajjasuttaṃ –– Blamable

148. Bhikkhus, endowed with three things, as though lead and lain there, is in hell. What three? Blamable bodily, verbal and mental actions. Bhikkhus, endowed with these three things, as though lead and lain there, is in hell.

Bhikkhus, endowed with three things, as though lead and lain there, is in heaven. What three? Unblamable bodily, verbal and mental actions. Bhikkhus, endowed with these three things, as though lead and lain there, is in heaven.

 3. Visamasuttaṃ –– Disharmonious

149. Bhikkhus, endowed with three things, as though lead and lain there, is in hell. What three? Disharmonious bodily, verbal and mental actions. Bhikkhus, endowed with these three things, as though lead and lain there, is in hell.

Bhikkhus, endowed with three things, as though lead and lain there, is in heaven. What three? Harmonious bodily, verbal and mental actions. Bhikkhus, endowed with these three things, as though lead and lain there, is in heaven.

4. Asucisuttaṃ –– Impure

150. Bhikkhus, endowed with three things, as though lead and lain there, is in hell. What three? Impure bodily, verbal and mental actions. Bhikkhus, endowed with these three things, as though lead and lain there, is in hell.

Bhikkhus, endowed with three things, as though lead and lain there, is in heaven. What three? Pure bodily, verbal and mental actions. Bhikkhus, endowed with these three things, as though lead and lain there, is in heaven.

5. Paṭhamakhaṭasuttaṃ –– First on uprooting

151. Bhikkhus, endowed with three things, the not learned fool uproots and destroys himself. Becomes blamable, and blamed by the wise accrues much demerit What three? Demeritorious bodily, verbal and mental actions. Bhikkhus, endowed with these three things, the not learned fool uproots and destroys himself. Becomes blamable, and blamed by the wise accrues much demerit.

Bhikkhus, endowed with three things, the wise learned Great Man does not uproot or destroy himself. He becomes not blamable and praised by the wise accrues much merit. What three? Meritorious bodily, verbal and mental actions. Bhikkhus, endowed with these three things, the wise learned Great Man does not uproot or destroy himself. He becomes not blamable and praised by the wise accrues much merit.

6. Dutiyakhaṭasuttaṃ –– Second on uprooting

152. Bhikkhus, endowed with three things, the not learned fool uproots and destroys himself. Becomes blamable, and blamed by the wise accrues much demerit What three? Demeritorious bodily, verbal and mental actions. Bhikkhus, endowed with these three things, the not learned fool uproots and destroys himself. Becomes blamable, and blamed by the wise accrues much demerit.

Bhikkhus, endowed with three things, the wise learned Great Man does not uproot or destroy himself. He becomes not blamable and praised by the wise accrues much merit. What three? Meritorious bodily, verbal and mental actions. Bhikkhus, endowed with these three things, the wise learned Great Man does not uproot or destroy himself. He becomes not blamable and praised by the wise accrues much merit.

7. Tatiyakhaṭasuttaṃ –– The third on uprooting

153. Bhikkhus, endowed with three things, the not learned fool uproots and destroys himself. Becomes blamable, and blamed by the wise accrues much demerit What three? Disharmonious bodily, verbal and mental actions. Bhikkhus, endowed with these three things, the not learned fool uproots and destroys himself. Becomes blamable, and blamed by the wise accrues much demerit.

Bhikkhus, endowed with three things, the wise learned Great Man does not uproot or destroy himself. He becomes not blamable and praised by the wise accrues much merit. What three? Harmonious bodily, verbal and mental actions. Bhikkhus, endowed with these three things, the wise learned Great Man does not uproot or destroy himself. He becomes not blamable and praised by the wise accrues much merit

8. Catutthakhaṭasuttaṃ –– The fourth on uprooting

154. Bhikkhus, endowed with three things, the not learned fool uproots and destroys himself. Becomes blamable, and blamed by the wise accrues much demerit What three? Impure bodily, verbal and mental actions. Bhikkhus, endowed with these three things, the not learned fool uproots and destroys himself. Becomes blamable, and blamed by the wise accrues much demerit.

Bhikkhus, endowed with three things, the wise learned Great Man does not uproot or destroy himself. He becomes not blamable and praised by the wise accrues much merit. What three? Pure bodily, verbal and mental actions. Bhikkhus, endowed with these three things, the wise learned Great Man does not uproot or destroy himself. He becomes not blamable and praised by the wise accrues much merit

9. Vandanāsuttaṃ –– Homages

155. Bhikkhus, these three are homages. What three? Bodily homage, verbal homage and mental homage. Bhikkhus, these three are homages.

10. Pubbaṇhasuttaṃ –– The early period.

156. Bhikkhus, sentient beings well behavd bodily, verbally and mentally, early in their lives, have an early good time. Sentient beings well behaved bodily, verbally and mentally, in the middle portion of their lives, have a good time in the middle. Sentient beings well behaved bodily, verbally and mentally, late in their lives, have a late good time.

At the auspicious time, well arisen with an effulgent light
At the right time and moment well applied to lead the holy life.
Bodily, verbal and mental actions are honourable
His aspirations are honourable,
Attaining his aims, he grows in the dispensation
And becomes well and happy together with his relations

 

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.