Cỗ Xe Đại Giác – Pa Auk Tawya Sayadaw (vie)

Cỗ Xe Đại Giác

Pa Auk Tawya Sayadaw

Pa Auk Tawya Sayadaw

PHẦN I

Theo truyền thống Phật-giáo Thượng Toạ Bộ (Therāvāda) có ba loại giác ngộ (bodhi). Đó là: Toàn Giác hay Chánh Đẳng Giác (sammāsambodhi), Độc Giác (Paccekabodhi) và Thinh Văn Giác (sāvakabodhi). Thinh Văn Giác (sāvakabodhi) còn được chia ra thêm thành ba loại:Tối Thượng Thinh Văn Giác (aggasāvakabodhi) như sự giác ngộ của Tôn-giả Xá-lợi-phất (Sāriputta) và Mục-kiền-liên (Mogallāna), Đại Thinh Văn Giác(mahāsāvakabodhi) như sự giác ngộ của Tôn-giả Đại Ca-diếp (Mahākassapa) và Tôn-giả Ananda, và Thường Thinh Văn Giác (pakatisāvakabodhi). Thời Đức Phật có tám mươi vị đại đệ tử kể cả Tôn-giả Xá- lợi-phất (Sāriputta) và Mục-kiền-liên (Mogallāna).

Ngày nay không còn các vị tối thượng đệ tử và đại đệ tử nữa, mà chỉ còn các vị đệ tử thường mà thôi. Một người muốn tự mình giải thoát có thể, tuỳ theo ước nguyện của mình, thành tựu mục đích ấy qua sự chứng đắc một trong ba loại giác ngộ vừa kể.

DOWNLOAD EBOOK: Cỗ Xe Đại Giác

CoXeDaiGiac_PaAukTawyaSayadaw