Pháp Tu Tập Đưa Đến Niết Bàn – Thiền Sư Mahāthera Pa Auk Tawya (vie)

Pháp Tu Tập Đưa Đến Niết Bàn

Thiền Sư Mahāthera Pa Auk Tawya

Việt dịch: Trưởng lão Tịnh Sự

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA

THÀNH KÍNH ĐẢNH LỄ ĐỨC THẾ TÔN, BẬC ỨNG CÚNG, ĐẤNG CHÁNH BIẾN TRI

“Yo ca vassasataṃ jīve,

Apassaṃ udayabbayaṃ;

Ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo,

Passato udayabbayaṃ.”

“Sống đến trăm năm chẳng ích chi,

Nào hay sanh diệt hiểu là gì,

Chào đời nhứt nhật tường sanh diệt,

Mới biết hơn kia quí lạ kỳ.”

Dhammapadapāḷi – Pháp Cú. 113 – Sahassavaggo

DOWNLOAD EBOOK: Pháp Tu Tập Đưa Đến Niết Bàn

TU TAP DUA DEN NIBBAN_a5