Gánh Nặng 5 Uẩn – Thiền Sư Mahasī Sāyadaw (vie)

Gánh Nặng 5 Uẩn

Thiền Sư Mahasī Sāyadaw

Tỳ Khưu Pháp Thông Dịch

PHẦN I  GIỚI THIỆU

Bốn tháng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đại Hội Kết Tập kinh Điển lần Thứ Nhất do Tôn giả Mahākassapa triệu tập cùng với sự tham dự của 500 vị A-la-hán Tỳ-kheo tại động Sattapanni gần Thành Vương Xá (Rājagaha). Trong đại hội này Tôn giả Mahākassapa đã hỏi bài kinh Gánh Nặng (Bhāra sutta) này được Đức Phật thuyết ở đâu, và Tôn giả Anandā trả lời bằng cách nói như sau:

“Evam me suttam……” (Tôi được nghe như vầy…). Sau đó ngài trùng tuyên nguyên văn bài kinh, “Một thời, Đức Thế Tôn cư ngụ tại Kỳ Viên tịnh xá, ngôi chùa do trưởng giả Cấp Cô Độc dâng cúng, tọa lạc tại Thành Xá-vệ do Vua Pasenadī Kosala cai trị.

Xá-vệ là tổng hành dinh của hai nước Kāsi và Kosala. Thỉnh thoảng Đức Phật cư ngụ tại Trúc Lâm Tịnh Xá ở Vương Xá Thành, hoặc tại Núi Gijjhakuta (Kỳ-xà Quật hay Linh Thứu Sơn) gần Kinh Đô. Những dịp khác ngài sẽ cư ngụ tại Vesāli, hay Kosambi, hay Alavī, hay Kapilavatthu… Sở dĩ ngài thường xuyên thay đổi nơi cư trú, hết nơi này đến nơi khác, là vì ngài muốn thuyết giảng Pháp và Luật đến những người đáng được thuyết.

DOWNLOAD EBOOK: Gánh Nặng 5 Uẩn

gánh nặng năm uẩn