Ngày Vesak – Ngày Tam Hợp Trong Phật Giáo Theravada

Ngày Vesak – Ngày Tam Hợp Trong Phật Giáo Theravada

Ngày Tam Hợp, hay gọi là ngày Vesak là ngày Đức Bồ Tát đản sinh là Đức Thái Tử Siddhattha, ngày Đức Bồ Tát Siddhattha giác ngộ thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác, có danh hiệu Đức Phật Gotama, ngày Đức Phật Gotama nhập Đại Niết Bàn. Ngày Vesak là ngày Rằm tháng 4 Âm Lịch.

Vesak Day

 

* Ngày rằm tháng tư là ngày Đức-Bồ-tát Thái-tử Siddhattha đản sinh ra đời tai khu vườn Lumbinī (nay thuộc về nước Nepal).

* 35 năm sau, vào ngày rằm tháng tư, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama tại khu rừng khu Uruvelā, tròn đúng 35 tuổi (nay là Buddhagayā, nước India).

* Đức-Phật Gotama thuyết pháp tế độ chúng-sinh suốt 45 năm, đến ngày rằm tháng tư, Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn tại khu rừng Kusinārā, lúc tròn đúng 80 tuổi (nước India).

 

 

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.