Pháp Thế Gian – Thiền Sư Mahasi Sayadaw (vie)

Pháp Thế Gian

Thiền Sư Mahasi Sayadaw

Tựa

Pháp Thế Gian (Loka Dhamma) là một bài Kinh rất phổ biến trong Phật Giáo. Bài Kinh này ñã ñược Tôn giả Mahāsi Sayādaw giảng giải và viết lại thành sách bằng tiếng Miến, sau ñó nó ñã ñược dịch và xuất bản sang tiếng Anh. Bản dịch do ông U On Pe (bút danh Tet Toe), một nhà văn và học giả Anh ngữ nổi tiếng, ông cũng là thành viên trong Ban Phiên Dịch của Trung Tâm Mahasī Sāsana Yeiktha.

Tạng Kinh phần lớn bao gồm những bài kinh do chính ðức Phật thuyết vào những dịp thích hợp khác nhau và tạo thành một trong Ba Tạng Kinh ðiển (Tipitaka) của Phật Giáo. Có thể nói Kinh Tạng giống như một bộ sách thuốc vì những bài kinh trong ñó ñược giảng giải hợp theo những cơ hội khác nhau và căn cơ của những người nghe khác nhau.

Trong số những bài Kinh Phật mà ngài Mahāsi Sayādaw thuyết giảng, một số bài ñã ñược dịch sang tiếng Anh ñặc biệt cho những người quan tâm ñến triết học Phật giáo. Việc chọn dịch này ñược thực hiện bởi Ban Phiên Dịch của tổ chức Buddha Sāsanā Nuggaha với sự chấp thuận cuối cùng của Ngài Mahāsi Sayādaw. Cũng có một số bài Kinh khác ñược dịch sang tiếng Anh và ñang trong tiến trình xuất bản.

DOWNLOAD EBOOK: Pháp Thế Gian

phapthegian-mahasi-sayadaw