Videos 16. Ưng Đối Trị Phần Nói Dối – Điều Học Số 2b – Tỳ Khưu Indacanda Dịch – Tạng Luật

Videos 16. Ưng Đối Trị Phần Nói Dối – Điều Học Số 2B – Tỳ Khưu Indacanda Dịch – Tạng Luật

BỘ VIDEOS TẠNG LUẬT – PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU PHẦN 2 – THIỀN SƯ INDACANDA DỊCH