Videos 22. Nghiệp Và Quả Của Nghiệp – [ngũ Giới Là Thường Giới Của Mọi Người]

Videos [Ngũ Giới Là Thường Giới Của Mọi Người] 22. Nghiệp Và Quả Của Nghiệp – Tỳ Khưu Hộ Pháp

 

Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=N3PO6mylGI8&

Link toàn bộ Playlist cuốn sách: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQac44oRjtcWTI1uRdPyxGR8GgTkmMsCx

Link kênh videos trên Youtube: https://youtube.com/c/THERAVADAVN